The Witold Lipski Prize

The Witold Lipski Prize

The Witold Lipski Prize for talented young scientists with outstanding scientific performance specifically in computer science. The award is granted for outstanding scientific achievements in two categories:
➡️ theoretical aspects of computer science
➡️ implementation of computer science
The grant of PLN 50,000 will be awarded in each separate category.
More information below or kfpoland.org.


Fundacja Kościuszkowska ogłasza nabór do XVIII edycji Konkursu o Nagrodę im. Witolda Lipskiego dla utalentowanych młodych naukowców, mających wybitne osiągniecia naukowe w dziedzinie informatyki i jej zastosowań. Nagroda została ustanowiona przez grupę polskich informatyków pracujących za granicą w 2005 r. i upamiętnia Witolda Lipskiego, który był pionierem polskiej informatyki, wybitnym uczonym o bardzo szerokich zainteresowaniach badawczych.
Zachęcamy do zapoznania sie z historią nagrody (po polsku i po angielsku

Nagroda jest przyznawana za wybitne osiągnięcia naukowe w dwóch kategoriach:

1.     teoretyczne aspekty informatyki

2.     zastosowania informatyki.
 

Wysokość nagrody w XVIII edycji wynosi po 50 000 zł w każdej kategorii. 

Nagroda może zostać przyznana wyłącznie osobom, które:

-       mają wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie informatyki

-       mają obywatelstwo polskie i mieszkają na stałe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

-       nie są laureatami nagrody we wcześniejszych edycjach konkursu

-       do dnia 31 grudnia 2021 r. nie ukończyły 35 roku życia (granica ta ulega przedłużeniu 
o czas, jaki osoba zgłaszająca się do konkursu przebywała przed ukończeniem 35 roku życia na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym)

-       w dniu składania zgłoszenia do konkursu są pracownikami, doktorantami lub studentami 
w krajowej szkole wyższej, albo w krajowej instytucji, której jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych w dziedzinie informatyki, lub otrzymały tytuł zawodowy lub stopień naukowy w takiej szkole lub instytucji w ciągu poprzednich 24 miesięcy.

Zgłoszenia do konkursu dokonuje się w formie elektronicznej na formularzu znajdującym się pod linkiem. Do zgłoszenia należy dołączyć wyłącznie w formie elektronicznej opinię / list rekomendacyjny pracownika naukowego prowadzącego badania w zakresie informatyki oraz następujące załączniki:

-       życiorys kandydata (CV)

-       krótki opis dotychczasowego przebiegu pracy naukowej

-       listę wszystkich publikacji w wydawnictwach o zasięgu ogólnokrajowym lub międzynarodowym

-       krótki opis najważniejszych osiągnięć badawczych

-       najważniejsze publikacje (nie więcej niż 5)

-       oświadczenie kandydata o spełnieniu kryterium, o którym mowa w paragrafie 2 pkt. 3 i 4 regulaminu

-       pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Za organizację i poziom merytoryczny nagrody odpowiada Kapituła Nagrody im. Witolda Lipskiego. Nagrodę przyznaje Rada Nagrody, powoływana przez Kapitułę. Regulamin Nagrody opisuje procedurę konkursową w szczegółach.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 12 czerwca 2022 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 12 października 2022 r.


Pytania prosimy kierować do sekretarza Kapituły Celiny Imielińskiej

tel. + 1 609-240-4721,  email: [email protected]W skład Kapituły wchodzą:

Mirosław Truszczyński (przewodniczący, University of Kentucky)

Leszek Pacholski (wiceprzewodniczący, Uniwersytet Wrocławski)

Krzysztof Apt (CWI, Amsterdam)

Tomasz Imieliński (Rutgers University)

Marta Kwiatkowska (Oxford University)

Jan Madey (Uniwersytet Warszawski)

Piotr Sankowski (Uniwersytet Warszawski)

Marek Skulimowski (Fundacja Kościuszkowska)

Andrzej Tarlecki (Uniwersytet Warszawski)

Marcin Żukowski (Snowflake)

<< Return to Competitions